Postanowienia ogólne

aktualizacja 04.2017

Regulamin Treibball PL

Kategorie wymiary i poziomy startów

W zależności od wysokości psów w kłębie turnieje treibball rozgrywane są w dwóch kategoriach:

Kategoria 1 – psy o wysokości w kłębie poniżej 40cm,

Kategoria 2 – psy o wysokości w kłębie powyżej 40cm i równej 40cm.

Turnieje treibball rozgrywane są w 3 wymiarach:

Treibball PL,

Treibball FUN,

Treibball GAMES.

W zależności od stopnia zaawansowania zespołu człowiek-pies wymiar Treibball PL i Treibball FUN rozgrywane są na 5 poziomach trudności:

Poziom I – Poziom Podstawowy,

Poziom II – Poziom Licealny,

Poziom III – Poziom Magisterski,

Poziom IV – Poziom Doktorancki,

Poziom V – Poziom Profesorski.

Postanowienia ogólne

Turnieje treibball, rozgrywane według niniejszego regulaminu, mają na celu wspieranie współpracy między człowiekiem i psem. Treibball promuje porozumienie oparte na dobrej relacji, nagradzaniu, wynikające z pozytywnej motywacji.

W czasie jednego turnieju zespół człowiek-pies mogą wystartować na dwóch poziomach (obecnym i ewentualnym wyższym, jeżeli pies uzyska na danym turnieju awans) w wymiarze Treibball PL i Treibball FUN. O chęci startu na dwóch poziomach jednego wymiaru zawodnik jest zobowiązany poinformować organizatora w zgłoszeniu na turniej, jak również uiścić opłatę (niezależnie od uzyskanego awansu i możliwości startu na poziomie wyższym). Dodatkowo zespół człowiek-pies może wziąć udział w wymiarze Treibball GAMES – na zasadach określonych przez organizatora turnieju.

Przewodnik nie może dotykać przeszkód, ani piłek, dopóki nie znajdą się one w bazie. Kiedy piłka znajduje się już w bazie przewodnik może przesunąć ją na bok lub wyrzucić ją poza bazę. Dopuszczalne jest zatrzymanie piłki dowolnie wykonanym kijem (o maksymalnej długości 2m), ale jedynie w taki sposób, żeby był on oparty o ziemię i nie poruszał się w czasie dotykania piłki.

W czasie trwania startu przewodnik nie może dotykać psa. Dotknięcie psa lub piłki przez przewodnika w czasie startu jest równoznaczne z brakiem uzyskania awansu na wyższy poziom. Dotknięcie przewodnika przez psa lub piłkę nie ma żadnych konsekwencji.

W wymiarze Treibball FUN i Treibball GAMES zawodnik na czas startu może wnieść nagrody na ring i w dowolnych momentach dowolną ilość razy nagradzać psa. Wiąże się to z ryzykiem pozostawienia po sobie rozproszeń dla następnych zawodników – warto wziąć to pod uwagę planując treningi oraz kolejność rozgrywanych konkurencji. W wymiarze Treibball PL zawodnik na czas startu nie może wnieść na ring jedzenia ani przedmiotów służących do zabawy z psem. Ilość komend i słów używanych na każdym poziomie każdego wymiaru jest nieograniczona.

W czasie startu pies może mieć na sobie dowolne akcesoria, za wyjątkiem kagańca, obroży elektrycznej i kolczatki. W czasie startu pies nie może być na smyczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje spowodowane akcesoriami, w których pies startuje. Ze względów bezpieczeństwa i sprawiedliwej rywalizacji zaleca się, aby pies startował „nagi” – bez żadnych akcesoriów.

Pies może zostać doprowadzony na miejsce startu na smyczy, która zostaje tam porzucona przez przewodnika lub dojść na start od razu bez smyczy (w czasie startu nie ma możliwości trzymania smyczy w ręce, ani przewieszenia jej przez ramię).

Organizator turnieju może użyć profesjonalnych lub ręcznie wykonanych podstawek pod piłki. Ich rodzaj musi być dostosowany do potrzeb turnieju – nie mogą one w znaczący sposób utrudniać psu rozpoczęcia prowadzenia piłki.

Start może zostać powtórzony, jeśli nie przebiega zgodnie z regulaminem – zarówno z przyczyn organizatora, jak i z przyczyn niezależnych. Warunkiem umożliwiającym powtórzenie startu jest zgłoszenie takiej chęci i wyrażenie zgody przez sędziego natychmiast po starcie – nie później.

O wszystkich zdarzeniach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują sędzia i organizator, zobowiązani do troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i obserwatorów turnieju oraz stosowania jednakowych kryteriów dla każdego zawodnika.

Piłki treibball

W turniejach treibball mogą być używane wyłącznie piłki o kulistym kształcie – bez żadnych urozmaiceń. Piłki muszą być puste w środku. Nie mogą być ciężkie. Średnica piłek musi mieścić się w przedziale od 30 do 90 centymetrów – dotyczy to zarówno piłek zapewnianych przez organizatora, jak i piłek przywiezionych na turniej przez zawodników.

Nie dla wszystkich zawodników w czasie tego samego turnieju musi być przeznaczona taka sama ilość piłek w każdym kolorze oraz takie samo ustawienie kolorystyczne piłek. Jednak dla wszystkich zawodników startujących na danym turnieju w danej kategorii musi być przeznaczony ten sam rozmiar piłek – stosowny do rozgrywanych kategorii.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik samodzielnie organizuje piłki na swój start – mogą one wtedy różnić się wielkością i kolorem (ale nie kształtem) od piłek zapewnionych przez organizatora pozostałym zawodnikom. Chęć startowania ze swoimi piłkami zawodnik musi zadeklarować w czasie zgłaszania się na turniej – nie później. Decyzja o uznaniu takiej deklaracji zależy od organizatora turnieju.

Niezależnie od tego, czy zawodnik sam organizuje sobie piłki na start, czy stratuje na tych przygotowanych przez organizatora, nie ma obowiązku używania do każdego swojego startu piłek tej samej wielkości.

Na ringu mogą znajdować się wyłącznie piłki używane w czasie bieżącego startu.

Zasady pomiaru czasu

Pomiar czasu rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez psa wyraźnie i jednoznacznie wyznaczonej linii startowej. W wymiarze Treibball PL jako linia startowa traktowana jest linia bazy. Pomiar czasu kończy się w momencie pełnego zakończenia zadania, które pies ma wykonać w danej kategorii na danym poziomie. W przypadku, kiedy zadanie kończy doprowadzeniem piłki w określone miejsce brany jest pod uwagę moment, w którym piłka znajdzie się w określonym polu całym swoim obwodem. W wymiarze Treibball PL i Treibball GAMES od dobrej woli sędziego zależy, czy poinformuje on zawodnika o zaliczeniu danego elementu zadania. W wymiarze Treibball FUN obowiązkiem sędziego jest każdorazowe głośne i wyraźne poinformowanie zawodnika, że dany element został zaliczony i może przystąpić do wykonania następnego. Pomiar czasu powinien być dokonany za pomocą dwóch urządzeń jednocześnie. Jedno z nich jest główne, a drugie rezerwowe. Wynik z urządzenia rezerwowego jest brany pod uwagę, kiedy urządzenie główne lub jego operator zawiedzie. Zawodnik może wystartować po wyraźnym sygnale sędziego, który wcześniej upewnia się, że urządzenia są przygotowane do pomiaru czasu, a cały ring umożliwia poprawne wykonanie zadania.

Zasady przyznawania czasu dodatkowego

Czas dodatkowy przyznawany jest według uznania sędziego – 5 sekund za każdy błąd (przykładowe błędy: potrącenie przez przewodnika lub psa przeszkody – przed jej pokonaniem – w taki sposób, że pokonanie jej jest niemożliwe, każdorazowe doprowadzenie do bazy piłki w innym kolorze, niż przewiduje to regulamin itp.).

Zasady przerwania startu

Start należy przerwać – bez możliwości kontynuowania, ponowienia i awansu – w następujących okolicznościach:

– kiedy zawodnik zastosuje fizyczną lub psychiczną przemoc wobec psa,

– kiedy pies załatwi potrzebę fizjologiczną na ringu,

– kiedy pies zębami lub pazurami doprowadzi do pęknięcia piłki (każda przebita piłka to dodatkowy koszt udziału w turnieju dla zawodnika – każda piłka to koszt 20zł),

– kiedy pies wybiegnie poza ring i przewodnik straci nad nim kontrolę (interpretacja zależy od sędziego),

– kiedy start trwa wyjątkowo długo i sędzia uzna, że zespół ma małe szanse na wykonanie zadania,

– kiedy zawodnik zachowuje się niewłaściwie względem innych uczestników, sędziego, obserwatorów lub organizatorów turnieju,

– kiedy pies, ze względu na swoje zachowanie, stanowi realne zagrożenie dla psów lub ludzi.

Zasady awansu na wyższy poziom

Zasady awansu na wyższy poziom dotyczą wymiaru Treibball PL i wymiaru Treibball FUN – w wymiarze Treibball GAMES nie ma możliwości awansu. Awans na wyższy poziom jest możliwy za sprawą trzech startów – na trzech różnych turniejach – na poziomie, na którym obecnie znajduje się zespół, w czasie których w określonym regulaminem czasie poprawnie, czyli zgodnie z regulaminem i interpretacją sędziego, wykonał wszystkie założone przez regulamin elementy zadania. Awansować na wyższy poziom może wyłącznie ten sam zespół człowiek-pies. W przypadku startu na wyższym poziomie zawodnik zobowiązany jest przed startem okazać książeczkę startową z wpisami uprawniającymi go do startu na danym poziomie.

Zasady przyznawania Certyfikatu Mistrza Treibballu

Pies, który trzykrotnie – na trzech różnych turniejach – ukończył w określonym regulaminem czasie Poziom V – Poziom Profesorski w dwóch wymiarach – Treibball PL i Treibball FUN – otrzymuje Certyfikat Mistrza Treibballu, wydany przez Grupę Treibball PL. To najwyższe wyróżnienie, potwierdzające doskonałe porozumienie między psem, a jego przewodnikiem oraz wyjątkowe wyspecjalizowanie w kierunku pracy z piłkami.

Zasady organizacji turnieju treibball

Potencjalny organizator chcący zorganizować turniej treibball według niniejszego regulaminu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Grupy Treibball PL – na adres mailowy: treibball@treibball.pl – nie później niż 30 dni przed turniejem oraz do przesłania szczegółowych wyników turnieju do Grupy Treibball PL – na adres mailowy: treibball@treibball.pl – w czasie do 4 tygodni po turnieju. Do organizatora turnieju treibball należy zapewnienie wszystkim uczestnikom i obserwatorom bezpieczeństwa, a także zapewnienie odpowiedniej ilości pomocników do płynnego przeprowadzenia startów i kompetentnego sędziego. Od sędziego nie oczekuję się żadnych uprawnień, a jedynie szczegółowej i wyrywkowej znajomości regulaminu oraz umiejętności interpretacji pracy z psami. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników turnieju o rozgrywanych wymiarach, poziomach i zasadach treningów przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń. Ilość rozgrywanych wymiarów zależy od organizatora danego turnieju. Organizator może zrezygnować z rozegrania wyższych poziomów – nie niższych (na przykład nie może rozegrać tylko poziomu III, albo III i V; ale może rozegrać tylko poziom I, II i III). Na każdym turnieju muszą zostać rozegrane wszystkie kategorie. Możliwość i miejsce przeprowadzenia treningów oraz dostęp do piłek w trakcie ich trwania zależą od organizatora. Każdy zawodnik turnieju powinien otrzymać wypełnioną i podpisaną przez sędziego książeczkę startową. Obowiązkiem zawodnika jest posiadanie takiej książeczki i dostarczenie jej organizatorowi w dniu turnieju. Nagrody, dyplomy i inne wyróżnienia zależą od uznania organizatora.

Turniej treibball powinien zostać rozegrany na wyraźnie i jednoznacznie oznaczonym ringu, na którym możliwe jest komfortowe przeprowadzenie wszystkich organizowanych konkurencji, którego podłoże jest bezpieczne dla łap i stawów psów.

Wysokość opłat startowych zależy od organizatora.

Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla każdej kategorii i każdego poziomu. O kolejności przyznawanych lokat decyduje szybkość wykonania zadania. Przy przyznawaniu lokat w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę zespoły, które uzyskały awans, następnie lokaty przyznawane są pomiędzy zespołami które nie uzyskały awansu – według uznania sędziego, który powinien sugerować się przede wszystkim ilością i wagą popełnionych błędów.